Risk Analizi

Risk değerlendirmesi, sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan olası tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için yapılan çalışmaların bütünüdür.

 

TEHLİKE

Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve şartlarında var olan, ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, maruz kimselere, iş yerine ve çevreye zarar yada hasar verme potansiyelidir.

 

RİSK

Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir.

 

TESPİT EDİLEN RİSKLER – TEDBİRLER = KABUL EDİLEBİLİR RİSKLER

Mutlu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile; İş yerlerinde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, iş kazalarını, meslek hastalıklarını, iş günü kayıplarını önleyerek verimliliği, üretimi ve yaşam kalitesini artırma amacıyla iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri tespit ederek iş yerindeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlemek.

İş yerinde kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde olası riskleri tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınmasına rehberlik etmek.Risk analizi prosesinden sonra yazılı prosedür ve politikaların oluşmasını yada mevcut dokümanların geliştirilmesini sağlamak

İş yerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlamak

İş yeri yönetiminin ve çalışanlarının riskler ve güvenlik tedbirleri konularında bilgi sahibi olmalarını varsa yanlış uygulamaları düzeltmeyi sağlamak.

İş yerindeki yanlış güvenlik tedbirlerini ve/ veya yanlış güvenlik bilincini tespit etmek ve gerekli düzeltmeleri gerçekleştirerek en doğru yapıya kavuşturmak.

İş yerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlamak.

Değerlendirilen riskler sonucu gerekli kişisel koruyucu ve donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükseltmek.

Yapılan Risk Analizi çalışmaları sonucunda işverenlere ve çalışanlara Tehlike ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi vermek.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ MADDE 5

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ MADDE 12

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

Üretim yönteminde değişiklikler olması.

İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

LEAVE A COMMENT