İş Yeri Hekimi Görevlendirme

İş Yeri Hekimliği

Rasat ortak sağlık güvenlik birimi her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı iş yeri hekimleriyle, çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş yeri hekimlerimiz, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler.

 

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin daha iyi yönetilmesi konusunda ilgili işyerine özgü sistem geliştirerek gereklilikler konusunda işverene ve işçilere tavsiyelerde bulunmak, eğitimler vermek, çalışanları sağlık riskleri konusunda bilinçlendirmek

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında iş yerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak, çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve kurulan sistemin uygulanmasını denetlemek

Ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar, hijyen ve iş sağlığı konularında danışmanlık ve denetim yapmak

Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, iş yerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa bu bilgileri göndermek,

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, sağlık gözetimlerini, yapmak ve iş yerinde muhafaza etmek,

Ortak kullanım alanlarına ilişkin (Yemekhane, yatakhane, soyunma odaları, kreş ve emzirme odaları, duş, tuvaletler) hijyen ve temizliği konusunda gerekli danışmanlık ve denetim hizmetlerini vermek.

Çalışma ortamındaki psikolojik riskleri, meslek hastalığına, iş kazasına ve strese neden olan faktörleri en aza indirilmesi konusunda danışmanlık vermek,

Sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlık yapılması ve iş yerindeki sağlığa zararlı unsurlar arasındaki ilişkiyi ölçümlemek ve alınan sonuçlara göre kurum yönetimine bildirimlerde bulunmak.

Sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlık yapanlara işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması uygun olmayanları, sağlık durumlarına uygun bir işe doğru yönlendirmek.

Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, hassas risk grupları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, daha uygun bir işe yerleştirilmelerine yönelik üst yönetime tavsiyelerde bulunmak

Gerekli biokimya laboratuvarı tahlilleri, radyolojik kontroller ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların tespitini ve kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak. Koruyucu sağlık önlemleri almak

İş yerinde ilk yardım ve acil müdahale organizasyonu ve çalışanların eğitiminin sağlanması

Meslek hastalığına yakalanan ve/veya iş kazasına uğrayan çalışanların rehabilitasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri vermek

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

 

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  1. a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve (Ek ibare: 10/9/2014-6551/16 md.) on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen iş yerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

 

İŞ YERİ HEKİMİ BULUNDURMAK NEDEN ZORUNLUDUR?

Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmek durumunda kalınmıştır. İş yeri tehlike sınıfına göre 50 den az çalışanı olan iş yerlerinde dahi iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

İŞ YERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

İş yeri hekiminin öncelikli görevleri mevcut iş yerindeki sağlık gözetimini sağlamak, işçilere ve işverene yol göstermektir.

Meydana gelebilecek her türlü durum için personeli bilgilendirebilecek ve eğitim verebilecek düzeyde olması gerektiği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın bünyesinde olan eğitim kurumlarında eğitim almış ve bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçmiş olmaları gerekmektedir.

Çalışma ortamına ait herhangi bir tasarım eksikliği var ise bu konuda yöneticiyi bilgilendirmek iş yeri hekiminin görevidir.

Hekim; çalışmalar gerçekleştirilirken personelin kullanacağı koruyucuların seçilmesi, çalışanların sağlık durumlarının incelenmesi ve gözetiminin gerçekleştirilmesi, yapılan iş sebebiyle oluşabilecek stres faktörlerini araştırmak ve çalışanları bundan korumak için gerekli etkinlikleri gerçekleştirmek, çalışanların fiziksel ve psikolojik kapasitelerini tartarak iş ile uyumları hakkında yetkiliye danışmanlık yapmalıdır.

Çalışanların ortak olarak kullandığı kantin, yemekhane, duş gibi alanların hijyeninin denetimi OSGB tarafından yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yapılmalı ve en sağlıklı ortam sağlanmalıdır.

Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespit edilip listelenmesi durumları mutlaka hekim tarafından yazılı olarak işverene aktarılmalıdır.

Gebelik durumunda olan, önceden iş kazası geçirmiş, 18 yaşından küçük olan gibi özel durumlara sahip çalışanların takibi yakından yapılıp koruma altına alınmalıdır ve bu durum risk analizinde hekimin gözetimiyle incelenmelidir.

Çalışanların sağlık geçmişinin incelenmesinin yanında giriş, işe dönüş, sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde devamının sağlanması ve koruyucu sağlık müdahalelerinin yapılması hekimin görevleri arasındadır.

Belirlenen tehlike sınıflarına göre yapılacak muayeneler az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftakilerde en geç üç yılda bir ve çok tehlikeli iş yerlerinde en geç yılda bir kez olmak üzere gerçekleştirilmelidir.

 

İŞ YERİ HEKİMİ VARLIĞININ İŞ YERLERİNE SAĞLADIĞI ARTILAR NELERDİR?

İş yeri hekimi, sağlık ve güvenlik arasındaki bağı oluşturan bir köprü özelliğindedir. Çalışma ortamının risklerinin uzman hekimler tarafından en aza indirilmesi için işverenden yapılmasını istediği çalışmalar asla maliyet olarak görülmemelidir. Yapılan çalışmalar sayesinde iş yerinin güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi, gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir kazada ödenecek tazminat, tedavi rehabilitasyon maliyetlerinin önüne geçileceğinden yatırım olarak değerlendirilmelidir. Önlemler sayesinde kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının da büyük ölçüde önüne geçilmesi işveren için büyük bir artı oluşturacaktır.